Зареждане...

shape shape shape shape

Английски език за възрастни

Езикови курсове за студенти и възрастни – Английски език

Нива на обучение и съответствие с Европейската Езикова Рамка:

Стандартни курсове

нива: А1, А2, В1, В2, С1 - 100 уч.ч.

Езиковото обучение в учебен център ДЕВА е базирано върху четирите основни умения на езика, които курсистите придобиват и усъвършенстват постепенно с всяко следващо ниво: Слушане (listening), четене (reading), писане (writing), говорене (speaking). В четирите нива на обучение, курсистите усвояват основно английската граматика и натрупват богат речников запас.

Elementary – Курсистът придобива умения да разбира и да предоставя основна информация на следните теми: лична информация; семейство и приятели; професии; навици; дейности, свързани с ежедневието; предпочитания; храна; облекло; здраве; чувства; посоки. Борави с около 1 500 английски думи и изрази и се запознава с основни граматически конструкции. Може да попълва формуляри с базова лична информация и да съставя кратко неофициално писмо. Обхваща нива А1 и А2 от европейската езикова рамка.

Pre-intermediate – Курсистът разбира и взима участие в ежедневни разговори на разнообразни теми, както и изразява по-прецизно чувства и мнения. Борави с около 3 000 – 3 300 думи и се запознава по-обстойно с английската граматика. Може да състави молба, описателно съчинение, разказ, както и по-обширно неофициално писмо.

ДОСТИГА ДО СРЕДАТА НА НИВО В1 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА.

Intermediate – Курсистът разбира и участва в разговори свързани с ежедневието, изразява мнение по по-абстрактни теми. Борави с около 5 000 думи. Може да провежда телефонни разговори, да съставя неофициални, официални и бизнес-писма. Започва да разграничава разговорен от книжовен език. Преминава през ниво В1 и обхваща малко от ниво В2 от европейската езикова рамка.

Upper-intermediate – Курсистът може свободно да разбира и да участва в разговор на широк кръг от теми, както и да изразява мнения и чувства ясно и прецизно. Борави с около 7 000 английски думи и изрази. Строго разграничава разговорен от книжовен език, може да изпълнява различни по стил и вид писмени задачи като: писма, есета, съчинения и доклади.

ОБХВАЩА НИВО В2 И НАВЛИЗА В НИВО C1 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА.

Advanced – Курсистът достига ниво, при което комуникира свободно и изразява мотивирани позиции по практически неограничен кръг от теми. Нивото дава възможност курсистът допълнително да разшири и прецизира речниковия си запас, изостря неговата чувствителност към стилистични разлики между отделни лексикално-граматични конструкции. Курсистът може да създава сложни по структура, съдържание и изразни средства текстове като официални и неофициални писма, критични отзиви за книги или филми, доклади, статии. Нивото е ефективен инструмент за попълване на пропуски преди пристъпване към подготовка за сертификатни изпити.

ОБХВАЩА НИВО C1 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА.

 

 

Подготовка за Сертификати

 

Специализиран Английски за различни професии

 Логистика, Бизнес кореспонденция, Туризъм, Кетъринг, Медицински английски

Обучението по английски език – основен курс в езикова школа “ДЕВА” се води по оригинални системи,   продукт на популярни  издателства  – Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan, Express Publishing, Longman.

Обучението се оценява особено високо заради постигнатото оптимално съотношение между граматическите основи на речта и разговорната практика, бързо придобиване на комуникативни умения.

Всяко ниво въвежда по около 1500 нови думи и изрази. Във всички нива е включен т.нар.ситуационен EVERYDAY ENGLISH. Обучението включва непрекъснати проверки на знанията като текущи тестове.

Езиков център Дева Коларски

Изберете новия стандарт в езиковото обучение